Skip to content

Услуге

Финансијско управљање и контрола Саветник за финансијско управљање и контролу

Финансијско управљање и контрола

Израда документације за имплементацију система ФУК заједно са успостављањем Интерне ревизије код корисника јавних средстава је предуслов за затварање поглавља 32 при приступању Републике Србије у Европску унију. Прописана је обавеза код свих корисника јавних средстава. Развој финансијског управљања и контроле представља континуиран и добро документован систем осмишљен тако да идентификује слабости, утврди мере које су потребне за исправљање уочених недостатака, осигура праћење и спровођење потребних корективних радњи, као и периодично процењивање адекватности интерних контрола. 
 
Наш приступ систему ФУК омогућава запосленима у институцији да учествују у изради и спровођењу процедура јер они најбоље познају „слабе тачке“ институције у којој раде. Они својим знањем и искуством на најбољи начин могу утврдити интензитет ризика за настанак корупције и других неправилности и предложити адекватне мере и активности за њихово смањење, односно отклањање.
 
Укључивањем запослених у процес израде система ФУК, запослени доживљавају систем ФУК не као наметнуту обавезу већ као свој систем чија ће примена допринети бољем окружењу у ком раде.

ГИФУК образац

Годишњи извештај о систему интерних финансијских контрола је облик самооцењивања свих корисника јавних средстава о адекватности и функционисању успостављеног система. Корисници јавних средстава су дужни да попуне упитник (у електронској апликацији) и доставе Централној јединици за хармонизацију при Министарству финансија сваке године до 31.03. за претходну годину. Приступ апликацији је могућ на званичној страници Централне јединице за хармонизацију. Детаљније информације о начину попуњавања и достављања упитника погледајте на линку Министарства финансија
Сврха извештавања финансијског управљања и контроле је благовремено откривање слабости и недостатака у систему, са циљем његовог даљег развоја.
 
Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле
План интегритета Саветник за финансијско управљање и контролу

План интегритета

План интегритета представља превентивну антикорупцијску меру који доносе и спроводе органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, установе и јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина, који имају више од 30 (стално) запослених. Евиденција органа јавне власти који имају преко 30 запослених, и који су у законској обавези да израде план интегритета, сачињена је у складу са списком институција који је добијен од Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Циљ доношења плана интегритета јесте јачање интегритета институције, који подразумева индивидуалну честитост, професионализам, етичност, институционалну целовитост, као и начин поступања у складу са моралним вредностима. Јачање интегритета институције смањује ризик да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена, што доприноси побољшању квалитета рада институције, а тиме и повећању поверења јавности у њихов рад.

Локални антикорупцијски план ЈЛС

Локални антикорупцијски план (ЛАП) је документ у којем се идентификују области, процеси, процедуре и надлежности у јединицама локалних самоуправа (ЈЛС) код којих постоји ризик за настанак корупције и којим се предлажу начини за управљање тим ризицима. Ревидирани акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље 23 предвиђа да Скупштинe aутoнoмних пoкрajинa и лoкaлних сaмoупрaвa усвajajу локалне акционе планове и oбрaзуjу стaлнo рaднo тeлo зa прaћeњe спрoвoђeња локалних акциoних плaнoвa (активност 2.2.10.31).
 
Применом локалних антикорупцијских планова и успостављањем адекватних механизама за праћење њиховог спровођења, јединице локалне самоуправе јачају своју отпорност на настанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице.
Локални антикорупцијски план Саветник за финансијско управљање и контролу
Средњорочни план Саветник за финансијско управљање и контролу

Средњорочни план

У члану 25. Закона о планском систему утврђује се да је средњорочни план свеобухватан плански документ који се доноси за период од три године и који омогућава да се повежу јавне политике са средњорочним оквиром расхода.
Средњорочни план се израђује на основу докумената јавних политика (стратегија, програма и њихових акционих планова), уз уважавање приоритетних циљева Владе (утврђених у АПСПВ), расположивих капацитета и ресурса, као и промена фактичке ситуације у односу на време када су ти документи јавних политика донети. На тај начин средњорочни план постаје основни управљачки инструмент институције чији је циљ то да утврди које ће мере и активности утврђене у документима јавних политика институција спровести у наредне три године.

План развоја ЈЛС

У складу са Законом о локалној самоуправи и Уредбом о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, локалне самоуправе планирају, уређују и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво. Закон о планском систему Републике Србије (у даљем тексту: ЗПС) усвојен је 2018. године и детаљно уређује обавезу органа локалне власти (и свих осталих учесника у планском систему) да планирају јавне послове у својој надлежности. Ову своју уставну и законску обавезу градови и општине су извршавали и пре доношења ЗПС као „природан“ корак и процес у управљању пословима локалне самоуправе, руковођени делимично одредбама секторских прописа и/или препорученим или уходаним/искуственим методама и поступцима, мање или више успешно, у зависности од области пословања. Уједначен општи приступ и званично уређен концепт планског система, међутим, није постојао у правном систему Републике Србије до усвајања ЗПС. Управо спровођење овог закона треба да омогући успостављање ефикасног, транспарентног, координисаног и реалног система планирања Републике Србије на свим нивоима власти, обухватајући кључне аспекте социјалне и економске развојне политике, регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење буџетских средстава и обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије.
План развоја Саветник за финансијско управљање и контролу
Стручна усавршавања Саветник за финансијско управљање и контролу

Програми стручног усавршавања

У условима пандемије прихватили смо тренд одржавања онлине едукација које су се показале врло успешним уз минимум трошења средстава. Уколико се буде указала прилика за организовање вишедневних програма стручног усавршавања, наш поуздан партнер у организацији ће као и до сада бити Конгресни туризам.
 
Путем е-маил кампања Вас обавештавамо о нашим предстојећим вебинарима и семинарима. Уколико имате техничких потешкоћа да се пријавите путем онлине форме, у наставку можете преузети Пријавницу у word формату. Након попуњавања исте са траженим подацима, пријавницу нам шаљете на емаил office@savetnikzafuk.rs након чега Вас ми контактирамо и пружамо све додатне информације. 
 

Управљање неправилностима

Управљање неправилностима је један од главних приоритета у будућем развоју и изградњи ФУК јер је то битан чинилац управљачке одговорности и уједно и тачка додира ФУК и инспекцијске службе што је следећи ниво заштите јавних средстава од злоупотреба. У оквиру поглавља 32, управљање неправилностима је кључни чинилац у обезбеђивању заштите финансијских интереса ЕУ.
Руководилац корисника јавних средстава дужан је да успостави систем за откривање, евидентирање и поступање по обавештењима о сумњама на неправилности унутар корисника јавних средстава, као и систем извештавања. Руководилац корисника јавних средстава дужан је да предузима мере за умањење ризика од неправилности.
Услуге
Вебинари ФУК Саветник за финансијско управљање и контролу

Актуелни семинари

I Увођење и имплементација система ФУК 
 • Првог дана вебинара, бавимо се општим појмовима као и сврхом и обележјем кавалитетно успостављеног система, који директно зависи од начина израде потребне документације.
 • Пролазимо све Законе и прописе који уређују систем са освртом на новину у Правилнику за ФУК а то је Изјава о интерним контролама.
 • Учимо које су фазе упостављања система код КЈС
 • Учимо садржину пројектне документације која је обавезна за квалитетно успостављен систем.
 • Пролазимо заједно, кроз примере, начин попуњавања образаца.
 • Сазнаћемо појам и сврху управљања ризицима  
 • Такође, бавићемо се праћењем и извештавањем система.
 • Издвајамо најзначајније уочене слабости везане за развој система анализом Консолидованог извештаја и искуственим примерима.

Интеракција учесника је веома важна и пожељна. У току вебинара  поздрављамо сваки коментар, сугестију, дељење добре праксе учесника и савете. За крај, дајемо Вама реч и слушамо питања! 

 
II Ажурирање система ФУК
 • Понављамо садржину пројектне документације као и сврху и циљ имплементације система – то је предуслов  разумевања потребе ажурирања документације
 • Бавимо се статистиком напретка ФУК-а код КЈС, проблематиком и сугестијама кроз анализу  Консолидованог извештаја.
 • Сазнаћемо који су сигнали за ажурирање система и на који начин вршимо измене документације у складу са степеном екстерних и итерних промена.
 • Бавићемо се новином у Правилнику за ФУК – Изјавом о интерним контролама.
 • Правимо паралелу са Планом интегритета и Локалним антикорупцијским планом.

И у току овог предавања позивамо учеснике да допринесу опуштеној атмосфери и укључе се. За крај, и овог пута остављамо довољно времена за Вас и Ваша питања!

 
Уколико имате техничких потешкоћа да се пријавите путем онлине форме, у наставку можете преузети Пријавницу у word формату, коју нам шаљете на емаил office@savetnikzafuk.rs   
 

Можете рачунати на

Детаљно планирање

Детаљно планирање

Прилагођавање Вашим потребама

Прилагођавање Вашим потребама

Ефикасно управљање пројектима

Ефикасно управљање пројектима